607 944 132

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) navrhuje firma PLAYBACK film - Aleš Herout tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jak jsou specifikováni níže, a které upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v oblasti prodeje zboží na internetovém obchodě www.playback(dále též jen „e-shop“) (dále též jen „obchodní podmínky“); nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád a Podmínky vrácení zboží.

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 

 • Prodávající je firma Aleš Herout - PLAYBACK film, IČO: 49535676, se sídlem Lískovice 81, 50801 Hořice, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MPV Česká republika
 • Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.playback.cz (e-shopu).
 • Uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím a potvrzení objednávky prodávajícím.
 • Bazarové zboží je použité zboží, které již bylo dříve užíváno třetí osobou.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením kupní smlouvy náležitě seznámil, stejně jako s Reklamačním řádem, Dodacími a platebními podmínkami, a Pravidly pro ochranu osobních údajů. Kupující dále potvrzuje, že v obchodních podmínkách všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek; kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek odesláním objednávky a/nebo předobjednávky.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
 • Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího dodat objednané zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Kupující nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.
 • Vlastnosti zboží, cena a dostupnost zboží jsou zpravidla uvedeny přímo u zboží. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se kupující na webové stránce www.playback/kontakty, E-mailu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo tel.607 944 132. Neuvedené informace o zboží nelze předpokládat..
 • V případě zájmu o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, kupující odešle objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu www.playback.cz nebo e-mailem. Kupní smlouva se spotřebitelem je uzavřena doručením potvrzení o vytvoření objednávky od prodávajícího na email kupujícího.
 • Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři či objednávkovém e-mailu jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
 • Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky..
 • Způsob dodání a platby si volí kupující v rámci své objednávky a tyto jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy. Způsoby plateb a dodací podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách v Dodacích a platebních podmínkách.
 • Kupující je při objednávce povinen povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, vyplnit (uvést) své telefonní číslo pro případ upřesnění objednávky, nebo upřesnění termínu dodání dopravcem a e-mailovou adresu pro informace opotvrzení objednávky a odeslání zásilky.
 • Objednávat přes e-shop prodávajícího je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
 • Objednané zboží je zákazník povinnen zaplatit a převzít bez zbytečných průtahů. Z důvodů prodeje i běžně nedostupných titulů a limitovaného počtu ks skladem NEPOSKYTUJEME REZERVACI. Odeslání požadavku na rezervaci zboží není považováno za objednávku zboží a potvrzením rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy. 

 

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Má také přístup ke všem stávajícím objednávkám. Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.
 • Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 • Kupující má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím nákupu v e-shopu odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.Na rozbalené zboží (porušená průhledná folie) se ze zákona nevztahuje 14ti denní lhůta na vrácení.U bazarového zboží (dvd a blu-ray filmů) vzhledem ke své povaze neumožňujeme vrácení zboží bez udání dúvodu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem).Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží.Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 • Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku, bude-li nekompletní a tím anebo jakkoliv jinak nezpůsobilé k dalšímu prodeji.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v množství či ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem oznámení takové skutečnosti a za účelem informování o dalším postupu. Kupující v tomto případě nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.